Abrahams geloof op de proef gesteld HSV

Abrahams geloof op de proef gesteld NBG

Abrahams roeping NBG

Abrahams roeping HSV

Alle dingen werken mee ten goede HSV

Alle dingen werken mee ten goede NBG
Alle ijver voor de deugden HSV

Alle ijver voor de deugden NBG

Ananias Saffira HSV

Ananias Saffira NBG
Anderen, God of omstandigheden de schuld geven  HSV  
Anderen, God of omstandigheden de schuld geven  NBG

Asa HSV

Asa NBG

Avondmaal HSV

Avondmaal NBG

Bewaar uzelf HSV

Bewaar uzelf NBG

Bidden relatie met God HSV

Bidden relatie met God NBG

Bijbelstudie over de hel HSV

Bijbelstudie over de hel NBG

Bijna niet te geloven en toch waar HSV

Bijna niet te geloven en toch waar NBG

Blijf in mijn liefde HSV

Blijf in mijn liefde NBG
Burn out - burn in HSV

Burn out - burn in NBG
Christus, de Eerstgeborene van heel de schepping  HSV

Christus, de Eerstgeborene der ganse schepping  NBG

Christus leeft in mij HSV

Christus leeft in mij NBG

Cornelius de hoofdman HSV

Cornelius de hoofdman NBG

Daniël 1 NBG

Dankt onder alles HSV

Dankt onder alles NBG

De barmhartige Samaritaan HSV

De barmhartige Samaritaan NBG

De beek Gods is vol water HSV

De beek Gods is vol water NBG
De bijbel bewijst zichzelf NBG

De binnenkamer HSV

De binnenkamer NBG

De brede en de smalle weg HSV

De brede en de smalle weg NBG

De Cusjiet en het luipaard HSV

De dienst van de engelen Gods HSV

De dienst van de engelen Gods NBG

De eindtijd HSV

De eindtijd NBG

De Ethiopiër en de panter NBG

De genezing van Naäman  HSV

De genezing van Naäman  NBG
De gezonde leer
De Heilige Geest  HSV
De Heilige Geest  NBG

De Koningin van Seba NBG

De koningin van Sjeba HSV

De Leraar ter gerechtigheid  

De liefde wordt niet verbitterd

De maat waarmee gij meet

De Man van rust

De profeet Amos
De profeet Haggaï en wij   HSV
De profeet Haggaï en wij   NBG
De profeet Micha   HSV
De profeet Micha   NBG

De rijke dwaas HSV

De rijke dwaas NBG

De rijke man en de arme Lazarus HSV

De rijke man en de arme Lazarus NBG

De stad van de levende God HSV

De stad van de levende God NBG

De storm op het meer HSV

De storm op het meer NBG

De tempelbeek NBG

De tempelbeek HSV
De tien maagden HSV

De tien maagden NBG
De troostrijke namen van God  HSV
De troostrijke namen van God  NBG

De verloren zoon

De verzoeker
De wederkomst

De wedloop lopen

De wet der vrijheid

De wijnstok HSV

De wijnstok NBG

De wijsheid in het boek Spreuken

De wijsheid van boven HSV

De wijsheid van boven NBG
De wijsheid van Jezus Sirach

De zaligsprekingen

De zegen uit numeri 6 HSV

De zegen uit numeri 6 NBG

De zekerheid van de gebeds verhoring HSV

De zekerheid van de gebeds verhoring NBG

De zeven gemeenten Efeze

De zonnigste gemeente

Demonie beïnvloeding

Dien de Heere met blijdschap HSV

Dien de Heere met vreugde NBG

Dienen naar voorbeeld Jezus

Dienen

Dit is de dag

Doet alles zonder morren HSV

Doet alles zonder morren NBG

Dood en leven zijn in de macht der tong

Dood geloof

Een andere Jezus

Een discipel zijn

Een eeuwig gewicht van heerlijkheid

Een gaatje in de melkkan

Een grote Hogepriester
Een Koningskind HSV

Een Koningskind NBG

Een macht op het hoofd HSV

Een macht op het hoofd NBG

Een mentor - bijbels gezien

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw HSV

Een nazireeër Gods gevangen door een vrouw NBG

Een uitverkoren geslacht

Een visuele sprake

Een volkomen hart ontvangt kracht

Een Vriend die kan meevoelen

Elia de profeet

Elia toen en later

Elisa, de man Gods  HSV
Elisa, de man Gods  NBG
Enkel vreugde - Jacobus 1

Er is meer dan vergeving alleen HSV

Er is meer dan vergeving alleen NBG

Esther HSV

Esther NBG

Fijngevoeligheid

Galatenbrief

Gamaliël

Gebeurtenissen rondom Jezus sterven

Geheimenissen
Gehoorzaamheid des geloofs

Genade - wat houdt dat in

Genesis - wording - schepping

Gezegend zij God Efeze 1

Gideon HSV

Gideon NBG

Gij zijt gestorven

Gij zijt het zout der aarde Mt. 5

God is bij machte

God is groter dan uw probleem

Goddelijke natuur

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods stem leren verstaan

Gods vaderhart

Goede en slechte voorbeelden  HSV

Goede en slechte voorbeelden  NBG

Grijp het eeuwige leven

Habakuk  HSV

Habakuk  NBG
Hebreeën 1 HSV    -  Jezus, God gelijk.

Hebreeën 1 NBG   -  God heeft door Jezus de wereld geschapen

Hebreeën 2 HSV    -  Jezus, mensen gelijk

Hebreeën 2 NBG   -  De duivel liep in de val en werd onttroond

Hebreeën 3 HSV    -  Richt uw oog op Jezus
Hebreeën 3 NBG   -  Pas op voor een boos, ongelovig hart
Hebreeën 4 HSV    -  Door geloof de rust ingaan

Hebreeën 4 NBG   -  Een hogepriester die kan meevoelen met ons

Hebreeën 5 NBG   -  Van melk naar vaste spijs

Hebreeën 6 NBG   -  IJver betonen tot de verwezelijking der hoop

Hebreeën 7 NBG   -  Melchisedek, wie is hij?

Hebreeën 8 NBG   -  De heerlijkheid van het nieuwe verbond

Hebreeën 9 NBG   -  Ons geweten gereinigd van dode werken

Hebreeën 10 NBG -  De nieuwe en levende weg is ingewijd

Hebreeën 11 NBG -  De belevenissen van de geloofsgetuigen

Hebreeën 12 NBG -  Richt uw oog op Jezus

Hebreeën 13 NBG -  Laatste vermaningen en groet

Hemel versus hel

Hemelse medicijnen  HSV
Hemelse medicijnen  NBG
Hemelvaart HSV

Hemelvaart en Pinksteren

Henoch - Reuzen - Noach

Het boek Ezra HSV

Het boek Ezra NBG

Het boek Ruth HSV

Het boek Ruth NBG

Het einddoel des geloofs       NBG
Het einddoel van het geloof  HSV
Het evangelie van Mattheus

Het grote gebod

Het grote geheim

Het huwelijk en andere relatievormen HSV

Het huwelijk en andere relatievormen NBG

Het leven van Job

Het leven van Jozef deel 1
Het leven van Jozef deel 2

Het levende water

Het lijden en sterven van Jezus
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  HSV
Het nieuwe Jeruzalem, beeldspraak of werkelijkheid  NBG

Het onze Vader HSV

Het onze Vader NBG

Het opstandingslichaam HSV

Het opstandingslichaam NBG

Het voorhangsel - Zijn vlees

Het Woord Johannes 1

Hoedt de kudde Gods

Hosea

Iets over de gemeente HSV

Iets over de gemeente NBG

Ik kom tot u HSV

Ik kom tot u NBG

Ik vermag alle dingen

Ik ben  

In Christus

Jaag naar godsvrucht

Jacobus 1 19-27

Jacobus de rechtvaardige

Jacobus schiet in de roos

Jaïrus HSV

Jaïrus NBG

Jericho's muren ...

Jesaja Achtergrond boek

Jesaja 30 Stilheid en vertrouwen

Jesaja 40 Kracht en rust voor vermoeiden HSV
Jesaja 40 Kracht en rust voor vermoeiden NBG

Jesaja 41 Ik sterk u

Jesaja 43 het oude - het nieuwe

Jesaja 55 Kom tot de wateren

Jezelf misleiden

Jezus door zondares gezalfd

Jezus versus satan

Johannes de doper

Johannes tweede brief HSV

Johannes tweede brief NBG

Jona

Joodse sabbat of geestelijke sabbat houden  NBG

Kaleb en zijn dochter Aksa

Kan een kind van God verloren gaan

Kerst: Maria, voorbeeld christenjeugd

Kerst: Jezus, dienen en geven

Kerst: Jezus, de Koning Knecht

Kerst: Zacharias en Elisabeth

Kerst: De genade Gods is verschenen

Kerst: Het Woord is vlees geworden
Kerst: Maria en Elisabeth  HSV
Kerst: Maria en Elisabeth  NBG

Klaagliederen

Koning Manasse

Kwaadsprekerij

Laten we elkander liefhebben

Leg af alle kwaadheid  

Liefde - wat is liefde

Liefde 1 Cor. 13 HSV

Liefde 1 Cor. 13 NBG

Lijden in het vlees

Maak het leven fijn HSV

Maak het leven fijn NBG

Maleachi

Marcus 1 1-13

Mattheüs en de gelijkenis van de zaaier

Met Christus opgewekt Col. 3

Mij liefhebben HSV

Mij liefhebben NBG
Nabal, Abigaïl, David  HSV
Nabal, Abigaïl, David  NBG

Nehemia, de man Gods  HSV
Nehemia, de man Gods  NBG

Niet langer

Nieuwjaars boodschap  NBG

Nieuwjaars boodschap  HSV

Nooit meer moedeloos

Obadja

Oefent ook gij geduld HSV

Oefent ook gij geduld NBG

Ongestoorde rust

Onredelijk behandeld

Ons spreken HSV

Ons spreken NBG

Onze grote Hogepriester

Onze hoop

Onze lichte verdrukking HSV

Onze roeping en verkiezing HSV

Oordelen beoordelen zichzelf oordelen

Op zoek naar waarachtig geluk HSV

Op zoek naar waarachtig geluk NBG

Openbaring 1

Openbaring 3 -  Philadelphia
Openbaring 3 -  Laodicea

Openbaring 12 - Oorlog in de hemel

Openbaring 21 - Nieuwe hemel en aarde

Opmerkelijk woorden Paulus en Petrus

Overwin het kwade HSV

Overwin het kwade NBG

Paas- Pinkster- Loofhuttenfeest

Pasen de diepere betekenis HSV

Pasen de diepere betekenis NBG

Pasen de opstanding NBG

Paulus geboorte jeugd bekering HSV

Paulus geboorte jeugd bekering NBG

Philippi 1e gemeente Europa

Pinksteren

Prediker    HSV

Prediker    NBG

Psalm 1     HSV         -  De twee wegen

Psalm 1     NBG        -  De twee wegen
Psalm 16   HSV         -  Het hoogste goed

Psalm 16   NBG        -  Het hoogste goed

Psalm 18   HSV         -  Mijn God, mijn Rots, mijn Burcht

Psalm 18   NBG        -  Mijn God, mijn Rots, mijn Bevrijder

Psalm 19   HSV         -  Moge de woorden van mijn mond

Psalm 19   NBG        -  Moge de woorden van mijn mond

Psalm 20   HSV         -  Wij willen juichen over Uw overwinning  

Psalm 20   NBG        -  Wij willen juichen over Uw overwinning

Psalm 23   HSV         -  De Heere is mijn Herder en Gastheer

Psalm 23   NBG        -  De Heere is mijn Herder en Gastheer

Psalm 25   HSV         -  Gebed om bescherming en vergeving

Psalm 25   NBG        -  Gebed om bescherming en vergeving

Psalm 32   HSV         -  Ik geef u raad, mijn oog is op u

Psalm 32   NBG        -  Ik geef u raad, mijn oog is op u

Psalm 34   HSV         -  Proef en ziet dat de Heere goed is

Psalm 34   NBG        -  Smaakt en ziet dat de Heere goed is

Psalm 45   HSV         -  Bruilofslied voor een bijzondere Koning

Psalm 45   NBG        -  Bruilofslied voor een bijzondere Koning

Psalm 68   HSV         -  Geloofd zij God met diepst ontzag

Psalm 68   NBG        -  Geloofd zij God met diepst ontzag

Psalm 80   HSV         -  De Wijnstok uit Psalm 80 en Johannes 15

Psalm 80   NBG        -  De Wijnstok uit Psalm 80 en Johannes 15
Psalm 91   HSV         -  Gods bescherming in gevaren  
Psalm 91   NBG        -  Godsvertrouwen in gevaren  

Psalm 92    NBG        -  In de ouderdom nog fris en groen zijn

Psalm 103  HSV         -  Looft de Heere om Zijn weldaden

Psalm 103  NBG        -  Looft de Heere om Zijn weldaden

Psalm 107  NBG        -  Nood en uitredding vier groepen mensen
Psalm 119  NBG        -  De kunstvaardig opgebouwde Psalm 119

Psalm 121-133-134    -  Mijn hulp is van de Heere   HSV
Psalm 121-133-134    -  Pelgrims liederen  NBG
Psalm 139 HSV          -  Ontzagwekkend wonderbaar gemaakt

Psalm 139 NBG         -  Toets mij en ken mijn gedachten

Richter Ehud en wij   NBG
Richter Ehud en wij   HSV
Romeinen inleiding en vragen

Romeinen 1

Romeinen 6

Romeinen 7

Samuël

Schatgraven in Deuteronomium

Schatgraven in Exodus
Schatgraven in het boek Ezechiël   HSV
Schatgraven in het boek Ezechiël   NBG

Schatgraven in het boek Jeremia HSV

Schatgraven in het boek Jeremia NBG

Schatgraven in Kronieken

Simeon en Hanna

Spreekt iemand - dient iemand

Spreuken

Sterven is winst

Stilheid en vertrouwen HSV

Stilheid en vertrouwen NBG

Struikelen

Titus 1

Titus 2

Troonwagen visioen Ezechiël

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk HSV

Trouw in geldzaken-het kleine-huwelijk NBG

Trouwen scheiden hertrouwen

Uit God geboren NBG

Uit God geboren HSV

Uw Vader weet wat u nodig hebt HSV

Uw Vader weet wat u nodig hebt NBG
Verblijdt u   HSV
Verblijdt u   NBG

Vermaant elkander dagelijks

Vernieuwd van dag tot dag HSV

Vernieuwd van dag tot dag NBG

Verzoeking - beproeving

Volmaaktheid een spookwoord HSV

Volmaaktheid een spookwoord NBG

Vreugde

Vroeger en nu

Waakt en bidt

Wat een kostbare roeping Efeze 3 en 4

Wat Jezus voor mij betekent

Wat wij zeggen heeft gevolgen

Wedergeboorte

Wees blijde in de hoop NBG

Weest ook gij bereid

Weet gij niet

Werkelijk vrij HSV

Werkelijk vrij NBG

Werken des geloofs

Werpt al uw zorgen op Hem HSV

Werpt al uw zorgen op Hem NBG

Wet en evangelie

Wetmatigheid wip 2 Cor. 4 vers 10

Wie is Marcus NBG

Wie is Markus HSV

Wie uit God geboren is, doet de zonde niet …   HSV
Wie uit God geboren is, doet geen zonde ……  NBG
Woestijnlessen NBG

Woestijnlessen HSV

Woorden wekken voorbeelden trekken

Zacharia

Zeven belangrijke woorden des levens  NBG
Zeven belangrijke woorden des levens  HSV
Zichzelf verloochenen

Ziekenzalving

Zijn goedheid en verdraagzaamheid

Zitten wandelen standhouden

Zonen en dochters van God

Zware tijden - tijden van verademing
Tekst van de dag:
   


    
                 

Nieuw: Joodse sabbat of geestelijke sabbat houden
             Nehemia, de man Gods   HSV en NBG

 

#top


Foto gezin Izaäk & Maria


Ik mag Gods gelukkige dienaar zijn
 die met blijdschap levend water put uit de beek Gods die altijd vol is
 om dat te geven aan een ieder, die het maar wil ontvangen.

Dank aan mijn bijzondere vrouw
 die mij steeds heeft gesteund in deze dienst.

Dank ook aan Johan Krekels
 die als website beheerder mij pro Deo heeft bijgestaan.


 Br. Izaäk is thans 81 jaar
en werkzaam als evangelist in
Zuid-Nederland en België.

Contact:
izvenema@kpnmail.nl